BDAR

Projektui, kurio tikslas yra Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas, de minimis pagalba yra skiriama komunikacijos ir viešinimo išlaidoms, Norvegų partnerio (-ių) finansinio audito išlaidoms.

Projektui, kurio tikslas yra Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas, de minimis pagalba yra skiriama komunikacijos ir viešinimo išlaidoms, Norvegų partnerio (-ių) finansinio audito išlaidoms, netiesioginėms išlaidoms.

Jeigu nežinote kokį de minimis likutį turite ir (arba) kokį likutį turi jūsų susijusios įmonės, galite kreiptis į konkurencijos tarybą.

Ne, išlaidos, patirtos iki projekto patvirtinimo, nėra tinkamos  bei neturėtų būti įtrauktas į projekto biudžetą.

  • Susigrąžintinas PVM nėra tinkamos finansuoti išlaidos. 
  • Nesugrąžinamas PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos. Šiuo atveju jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo ir prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą, papildomai su paraiška turi būti pateiktas Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti. Formą yra pateikiama prie Kvietimo dokumentų.

SVARBU! PVM laikomas netinkamu kai pareiškėjas ir partneris turi teisę jį įtraukti į atskaitą, nors ta teise ir nepasinaudoja.

Taip, kartu su paraiška turi būti pateiktas detalus biudžetas.

Pareiškėjas ir partneris (jeigu projektas yra įgyvendinamas su partneriu) turi pateikti dokumentą, pagrindžiantį, kad pareiškėjas (ir partneris) yra pasirengę prisidėti prie projekto įgyvendinimo savo lėšomis, t. y. 1) pareiškėjo ir partnerio įnašas į tinkamas finansuoti projekto išlaidas, kurių nepadengia finansavimas; 2) netinkamos finansuoti projekto išlaidos. 

SVARBU!  Įnašas natūra negali būti naudojamas pareiškėjo ar partnerio finansiniam įnašui užtikrinti.

Projekto vykdytojas kartu su avanso mokėjimo prašymu turi pateikti avanso draudimo dokumentą t.y. finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją arba laidavimo raštą, arba laidavimo draudimo raštą.

Projekto išlaidos yra apmokamos išlaidų kompensavimo būdu. Tam tikrais išskirtiniais atvejais, atsižvelgdama į projekto pobūdį, įvertinusi rizikas bei pareiškėjo pateiktą pagrindimą, MITA gali leisti projekto vykdytojui apmokėti dalį projekto išlaidų sąskaitų apmokėjimo būdu. Projekto vykdytojas ir MITA suderina projekto išlaidų apmokėjimo būdus prieš projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymą ir galimi išlaidų apmokėjimų būdai bus nurodyti projekto įgyvendinimo sutartyje.

Tarpinius mokėjimo prašymus projekto vykdytojas privalo teikti ne rečiau kaip kas 3 mėnesius nuo ankstesnio tarpinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, jei Sutarties specialiosiose sąlygose arba mokėjimo prašymų teikimo grafike nenustatyta kitaip. Jei mokėjimo prašymas teikiamas dažniau nei 1 kartą per 3 mėnesius, jame deklaruojamų išlaidų suma negali būti mažesnė nei 3 000 eurų. Mokėjimų prašymų sumos yra nustatomos mokėjimų prašymo grafike, kuris yra susijęs su projekto įgyvendinimo grafiku. Abudu grafikai privalo būti suderinti su MITA.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-17