BDAR

MTEP etapų aprašymus galite rasti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“.

            4 MTEP etapas: Maketo (modelio), meno objekto projekto kūrimas ir testavimas

Komercinimas suprantamas kaip sukurtų inovatyvių produktų ir technologijų testavimas realiomis rinkos sąlygomis, inovacinių procesų imitavimui, produktams ir paslaugoms, veiksmingumo patvirtinimui, siekiant pasiruošti masinei gamybai ir produkto ar technologijos įvedimui į rinką. Komercinimui priskirtinas sukurto naujo produkto įvertinimas, t. y. bandomieji sukurto naujo produkto pavyzdžiai, įvertinti vartotojo ir (arba) užsakovo. Ši veikla atitinka 9 lygį Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos.

MITA negali vertinti konkrečios projekto idėjos ir MITA išankstinis idėjos vertinimas negali būti prilygintas paraiškos vertinimo išvadai. Projektų atrankai bus taikomas ekspertinis vertinimas, kurį atliks išorės ekspertai pagal nustatytus atrankos kriterijus.

MITA gali konsultuoti paraiškos rengimo ar gairių klausimais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-02