BDAR

Patikrinkite ar jungiatės per 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainę (DMS).

Prisijungę prie DMS sistemos, Žalios pramonės inovacijų kvietimą rasite prie Aktyvūs kvietimai.

Pagal Kvietimą galimi pareiškėjai yra Lietuvos Respublikoje registruoti privatūs juridiniai asmenys:

 • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ),
 • Didelės įmonės, kai valstybės valdoma dalis sudaro ne daugiau kaip 25 proc. (t. y. nuo 0 iki 25%)

Pareiškėjais taip pat gali būti juridiniai asmenys įsteigti vienoje iš Europos Sąjungos (ES) arba Europos Ekonominės erdvės Europos Laisvosios Prekybos Asociacijos  (EEE EFTA) šalių. SVARBU!  Pareiškėjai įsteigti vienoje iš ES arba EEE EFTA šalių, kurių projektą nuspręsta finansuoti turi įsisteigti kaip juridinis asmuo Lietuvos Respublikoje ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos. 

Ne, pareiškėju gali būti tik vienas subjektas.

Ne, pareiškėju gali būti tik privatus juridinis asmuo.

Ne, spontaniškos paraiškos, pateiktos el. paštu, telefonu ar socialiniuose tinkluose, nėra priimamos. 
Paraiškos gali būti teikiamos tik paskelbus oficialių kvietimą teikti paraiškas, kuriame aiškiai išvardijami reikalavimai, įskaitant visas paraiškos formas, instrukcijas ir galutinį terminą.

Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką konkrečiam kvietimui, tačiau vėliau gali teikti paraiškas ir kitiems programos kvietimams.

Lietuvos įmonės paraiškas teikia lietuvių kalba per Duomenų mainų svetainę (DMS). Jei paraišką teikia užsienio subjektas, tuomet ji yra teikiama anglų kalba per E-mokslo vartus. 

Dokumentai gali būti rengiami anglų kalba, jeigu projektas yra įgyvendinamas su Norvegijos Karalystėje registruotu partneriu. 

Atsižvelgus į kvietime nurodytus kriterijus, finansuojamas aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas, tačiau ne įrankis, skirtas identifikuoti aplinkosaugines problemas.

Projektai gali būti įgyvendinami:

- pagal pagrindinę projektų schemą: projektų vertė nuo 200 000 iki 2 000 000 Eur

- Mažųjų projektų schemą: projektų vertė nuo 10 000 – 200 000 Eur. 

SVARBU! Kai paraiška teikiama pagal Mažųjų projektų schemą arba įgyvendinti veiklą Naujų produktų ar technologijų diegimas, tinkami pareiškėjai tik MVĮ.

Finansavimo dydis nustatomas atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • projekto metu numatytas vykdyti veiklas
 • Bendrojo bendrosios išimties reglamento straipsnius, pagal kuriuos yra teikiama pagalba konkrečiai veiklai įgyvendinti
 • pareiškėjo tipą
 • ar yra numatytas veiksmingas bendradarbiavimą, kaip jis yra apibūdintas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 25 straipsnio 6 dalies b punkte.

Jeigu projektas yra įgyvendinamas su partneriu (-iais), projekto finansuojamoji dalis yra apskaičiuojama pareiškėjui ir partneriui atskirai.

 • Vykdant veiklą Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas, projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti nuo 25 iki 80%.
 • Vykdant veiklą Naujų produktų ar technologijų diegimas, projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti nuo 35 iki 50%.

Ne, laikantis teisingumo ir skaidrumo principų, visi finansavimo terminai yra galutiniai, todėl paraiškos negali būti pateiktos praleidus galutinį teikimo terminą. 

 • verslo planas;
 • projekto biudžeto paskirstymas pagal veiklas, pareiškėją ir partnerį (-ius), jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);
 • dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas ir kt.);
 • finansavimo šaltinius (pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiantys dokumentai, pvz., pažyma, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kita;
 • partnerystės sutarties projektas, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);
 • laisvos formos deklaracija, kurioje pareiškėjas patvirtina, kad laikosi Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnio 16 dalyje nustatyto reikalavimo (vykdant veiklą Naujų produktų ar technologijų diegimas);
 • Informacija, reikalinga projekto atitikčiai gairių reikalavimams ir projektų kriterijams įvertinti (Gairių 4 priedas);
 • komunikacijos planas;
 • klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti, jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo ir prašo pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą; 
 • pareiškėjo ir partnerio, jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija:
  • jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo – formą patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (pareiškėjas ir partneris (-iai) gali pateikti laisvos formos deklaraciją, jei jie priskirtini didelėms įmonėms); 
  • jei pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, registruotas vienoje iš ES, išskyrus Lietuvos Respubliką, arba EEE EFTA šalių, Europos Komisijos SVV statuso formą.
 • statistikos institucijai (įstaigai) teiktos paskutinių trejų metų iki paraiškos registravimo MITA dienos arba laiko nuo įmonės įregistravimo (jeigu įmonė vykdo veiklą mažiau negu trejus metus) patirtų MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) kopija (-os) ir dokumento (elektroninio laiško ar kito informacijos šaltinio, kuriuo patvirtinamas MTEP išlaidų ataskaitos pateikimo statistikos institucijai (įstaigai) faktas), patvirtinančio MTEP išlaidų ataskaitos (-ų) pateikimą statistikos institucijai (įstaigai), kopija (-os);
 • juridinio asmens registracijos kopija (taikoma, jeigu pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, registruotas vienoje iš ES, išskyrus Lietuvos Respubliką, arba EEE EFTA šalių);
 • patvirtintos paskutinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai (pilnus ataskaitų rinkinius), (kai pareiškėjas yra Lietuvos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, finansinių atskaitomybių rinkinių teikti nereikia, jeigu jie buvo pateikti VĮ Registrų centrui);
 • patvirtinta metinė ataskaita už 2019 m. (taikoma, jeigu pareiškėjas yra privatus juridinis asmuo, registruotas vienoje iš ES, išskyrus Lietuvos Respubliką, arba EEE EFTA šalių).

Rekomenduojama verslo plano forma yra skelbiama kartu su Kvietimo dokumentais. Pateikus verslo planą kita negu rekomenduojama forma, jame turi būti pateikta visa rekomenduojamoje formoje nurodyta informacija.

SVARBU! Nepateikus verslo plano, paraiška atmetama neprašant patikslinti paraiškos ir pateikti papildomų dokumentų. 

Paraiškų vertinimo procedūra prasideda tada, kai baigiasi kvietimams teikti skirtas terminas.

 • Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas ir komercinimas:

Investicijos būtų skirtos projektams, kurių metu vystomi pvz., nauji bio-grįsti produktai, biotechnologijos,  nauji produktai iš antrinio panaudojimo žaliavų, aplinkosauginės technologijos arba nauji informacinių technologijų produktai ar technologijos, skirti gamybos procesams modernizuoti, mažinant jų neigiamą poveikį aplinkai (pvz., skaitmeninimas, automatizavimas, robotizavimas).

 • Naujų produktų ar technologijų diegimas:

Investicijos būtų teikiamos naujų produktų ar technologijų diegimui (pvz., modernizuojant esamas gamybos linijas, kuriuos įdiegus mažėtų anglies dioksido išmetimai, energijos sąnaudos, būtų skatinama beatliekinė gamyba, antrinis atliekų panaudojimas).

 

Taip. 

SVARBU! Įgyvendinant veiklą Naujų produktų ar technologijų diegimas, tinkami pareiškėjai tik MVĮ.

Projektų įgyvendinimo sutartys pasirašomos per vieną mėnesį nuo paraiškų įvertinimo dienos.

Taip. Tačiau rekomenduojama įsivertinti, ar pagal naudos ir kokybės kriterijus (Gairių 2 priedas) paraiška galės surinkti minimalų balų skaičių.

Nustatant paraiškėjo statusą yra vertinami ne tik pareiškėjo (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliai, bet ir visų su pareiškėju susijusių įmonių bei partnerinių įmonių rodikliai. SVV subjekto statuso deklaracijoje nurodomas visų įmonių darbuotojų skaičius, metinės pajamos, balanse nurodyta turto vertė.

Pavyzdžiui, pareiškėjas A turi 60% įmonės B dalyvių balsų. A ir B yra susijusios įmonės. 
Pareiškėjo dydis = 100 % A + 100 % B

Įmonė laikoma patiriančia sunkumų, jeigu yra bent vienas iš šių kriterijų:
a) įmonė yra ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (AB, UAB, ŽŪB ir pan.), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš nuosavybės sumos gaunama suma, mažesnė kaip pusė pasirašytojo akcinio kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
b) įmonė yra neribotos atsakomybės juridinis asmuo (individuali įmonė, ūkinė bendrija ir pan.), kurioje daugiau nei pusė jos kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Šis reikalavimas nėra taikomas MVĮ, veikiančioms trumpiau kaip trejus metus.
c) jeigu įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kada jos kreditorių prašymu jai gali būti inicijuota ir pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra;
d) jeigu įmonė gavo sanavimo pagalbą (t. y. skubią ir laikiną valstybės pagalbą, kurios pirminis tikslas yra išlaikyti sunkumų patiriančią įmonę gyvybingą trumpą laikotarpį, reikalingą restruktūrizavimo arba likvidavimo planui parengti) ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo restruktūrizavimo pagalbą (ilgesnio laikotarpio pagalbą, kuri turi atkurti ilgalaikį gavėjo gyvybingumą pagal vykdomą, nuoseklų ir visapusišką restruktūrizavimo planą) ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano;
e)  įmonė, kuri nėra MVĮ, per paskutinius dvejus metus atitinka šiuos kriterijus: 1) įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 2) įmonės EBITDA (pajamų suma, neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) ir palūkanų padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0.
Sunkumų vertinimo skaičiuoklę galite rasti invega.lt puslapyje.

Paraiška yra atmetama, jeigu nustatoma, kad pareiškėjas ir (arba) ūkio subjektas (ūkio subjektas – tai grupė įmonių, kurias sieja susijusių įmonių ryšiai) yra sunkumus patirianti įmonė. Pagal Europos Komisijos išaiškinimą, jeigu grupė veikia kaip vienas ekonominis vienetas, ji privalo būti traktuojama kaip viena įmonė (ang. undertaking) ir ekonominė padėtis visų grupei priklausančių juridinių asmenų  turi būti vertinama teikiant pagalbą pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą.

Vykdant veiklą Naujų aplinkai palankių produktų ar technologijų kūrimas, pagalba yra teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 25 straipsnį. Pagal šį straipsnį tinkamomis finansuoti išlaidomos yra laikomos tik naujos ar naudotos įrangos nusidėvėjimo išlaidos

Vykdant veiklą Naujų produktų ar technologijų diegimas pagalba yra teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnį. Šiuo atveju visa naujos įrangos įsigijimo kaina gali būti laikoma tinkama finansuoti jeigu yra tenkinami visi Gairių 2 lentelės 3.2 punkte pateikti reikalavimai. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-17