BDAR

Projekto partnerystė nėra privaloma, tačiau už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.

Užsienio įmonės filialas Lietuvoje yra tinkamas pareiškėjas/partneris tik tuo atveju, kai jis yra įsteigtas ir vykdo veiklas Lietuvos Respublikoje.

SVARBU! Jei Norvegijos įmonė turi Lietuvos įmonės akcijų, tokia partnerystė nėra galima.

Taip, papildomi balai yra suteikiami tik už partnerystę su Norvegijos įmonėmis. Dvišalė partnerystė yra viena iš programos tikslų, todėl tokie projektai bus laikomi prioritetiniais.

Taip, projektų skaičius partneriams nėra ribojamas.

Vykdant veiklą Naujų aplinkai palankių produktų are technologijų kūrimas, tinkamos finansuoti išlaidos yra tokios pačios partneriui ir pareiškėjui. 

Projektams, kurių tikslas yra Naujų produktų ar technologijų diegimas, pagalba yra teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 14 straipsnį. Šiuo atveju, valstybės pagalbos gavėju gali būti tik subjektas įsisteigęs toje konkrečioje šalyje, kuri teikia pagalbą, todėl tik Lietuvos įmonės patirtos išlaidos gali būti tinkamomis finansuoti.

Partnerystės sutartis gali būti sudaryta abejomis kalbomis. Sutarties rekomendacinės formos nėra. Ji gali būti sudaroma laisva forma.

SVARBU! Partnerystės sutarties projektas turi būti pateiktas kartu su paraiška.  Projektams, kuriuos nuspręsta finansuoti, pasirašyta partnerystės sutartis teikiama MITA ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos. Partnerystės sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės projekte (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių

Programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ tikslas - skatinti dvišales partnerystes, kurios būtų paremtos ilgalaikiu bendradarbiavimu ir būtų reikšmingos Projekto vykdytojo ir Norvegijos partnerio (-ių) verslo vizijai įgyvendinti. Už dvišalės partnerystės reikšmingumą yra suteikiami papildomi balai atsižvelgiant į numatytos partnerystės tipą:

  • 20 balų bus suteikiama, kai dalyvavimo projekto veiklose partnerystė yra ilgalaikė ir reikšminga pareiškėjo ir Norvegijos partnerio (-ių) verslo vizijai įgyvendinti. Projektas turi teigiamą poveikį Pareiškėjo ir partnerio (-ių) bendros idėjos įgyvendinimui, partneriai dalinasi intelektinėmis / turtinėmis teisėmis į projekto rezultatą.
  • 15 balų bus suteikta, kai Norvegijos partnerio dalyvavimas projekte paremtas žinių perdavimu, apima konsultacinę, ekspertinę pagalbą. Partneris neturi intelektinių/ turtinių teisių į projekto rezultatą.

SVARBU! Produkto ar sprendimo pirkimas nėra laikomas partneryste. Projekto vykdytojas negali pirki produkto ar paslaugų (įskaitant konsultacines paslaugas ir ekspertinę pagalbą) iš projekto partnerio. 

Susitarimas dėl bendradarbiavimo sąlygų ir partnerystės teikiamos naudos projekto įgyvendinimo metu ir ilgalaikėje perspektyvoje - projekto vykdytojo ir partnerio derybų klausimas. Pareiškėjo (partnerių) atsakomybė yra pagrįsti partnerystės būtinumą ir reikšmingumą. Partnerystės pagrįstumas bus vertinamas pagal pareiškėjo kartu su paraiška pateiktą partnerystės sutartį, kurioje nustatomi  partnerių įsipareigojimai ir teisės projekte: nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą laikantis finansinės apskaitos principų, projekto rezultatai ir kita. 

SVARBU! Produkto ar sprendimo pirkimas nėra laikomas partneryste. Projekto vykdytojas negali pirki produkto ar paslaugų (įskaitant konsultacines paslaugas) iš projekto partnerio.

Taip, partneris gali prisidėti prie viešinimo ir informavimo veiklų ir galėtų gauti kompensaciją už patirtas komunikacijos išlaidas. Tačiau tokia partnerystė nebūtų laikoma ilgalaikiu ir reikšmingu projekto partneriųbendradarbiavimu, todėl už tokią partnerystę nebūtų suteikiami balai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-17