BDAR
Close

Žalioji pramonė

Rengiamas kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ Žalios pramonės inovacijų srityje.

Numatoma data: 2022 m. pradžia. 

Kokios veiklos remiamos?

Tai – aplinkai palankių naujų produktų ar technologijų diegimas. Finansavimas bus skiriamas technologinių sprendimų, įrangos, įrenginių (įskaitant programinę įrangą) diegimui, kurių dėka bus modernizuojamos gamybos linijos, skatinama beatliekinė gamyba ar antrinis atliekų panaudojimas tuo pačiu metu mažinant CO2kiekius ar energijos vartojimą.

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai yra MVĮ (privatūs juridiniai asmenys), įsteigti Lietuvoje.

Tinkami partneriai

Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, privačios, pelno nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos Lietuvoje arba Norvegijoje yra laikomi tinkamais partneriais. Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai. 

Finansavimo suma – mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 200 000 Eur. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 600 000 Eur.

Projektų trukmė: iki 18 mėn.

Finansavimo intensyvumas įrangos ar įrenginių įsigijimui iki 45%; MVĮ konsultavimui– iki 50%.

  

  

Reprezentacinis klipas apie Žaliosios pramonės inovacijų kvietimą bei informacinio seminaro vaizdo įrašas ir skaidrės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-03-25