BDAR
Close

Apie programą

Horizontas 2020 – didžiausia Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa.
Programos tikslas – kurti žinių ir inovacijų visuomenę, prisidėti prie „Europos 2020“ (iniciatyva „Inovacijų sąjunga“) įgyvendinimo ir Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo.
Trukmė: 2014–2020 m.
Biudžetas: 70,2 mlrd. eurų (79 mlrd. eurų, atsižvelgiant į 2014–2020 m. infliaciją).

Plačiau

„Horizontas 2020“ struktūra

Programą sudaro trys dalys (prioritetai):

  • Pažangus mokslas (angl. Excellent Science) – skatinami aukšto lygio moksliniai tyrimai;
  • Pramonės lyderystė (angl. Industrial  Leadership) – remiamos inovatyvios mažų ir vidutinių įmonės ir tyrimai pramonės technologijų srityse;
  • Visuomenės iššūkiai (angl. Societal Challenges) – sprendžiami visuomenei svarbūs klausimai, susiję su klimato kaita, transportu, energetika, maisto sauga, saugumu ir kita.

Plačiau

Pagrindiniai dokumentai

„Horizontas 2020“ dalyvavimo ir finansavimo sąlygos

Projektinė veikla

Finansavimo schemos kodas

Minimalios dalyvavimo sąlygos

Maksimalus finansavimo intensyvumas

Trukmė, mėn.

Tikslas

Moksliniai tyrimai ir inovacijos RIA ≥ 3 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse 100 % 36-48 Kurti naujas žinias ar naujas technologijas.
Inovacijų veikla IA ≥ 3 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse 100 % – pelno nesiekiančioms organizacijoms;
70 % – kitiems juridiniams asmenims
30-36 Kurti naujus produktus, procesus ar paslaugas arba iš esmės tobulinti jau sukurtus ar įdiegtus.
Koordinavimas ir parama CSA 1 juridinis asmuo, įsteigtas ES valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje 100 % 12-30 Mokslinės veiklos (standartizavimas, viešinimas) bei mokslo politikos (politiniai dialogai, studijos) strateginis koordinavimas.
Marie Sklodowska-Curie veiklos MSCA Priklauso nuo veiklos tipo 100 % iki 48 Tyrėjų lavinimas, karjeros galimybės bei apsikeitimas žiniomis, skatinant tarptautinį ir tarpsektorinį tyrėjų judumą.
Mažai tirtų sričių moksliniai tyrimai (Europos mokslinių tyrimų tarybos dotacija) ERC 1 juridinis asmuo, įsteigtas ES valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje 100 % 60 Paremti perspektyvius mokslininkus tyrėjus ir jų mokslinių tyrimų grupes vykdančias mažai tirtų arba visai netirtų sričių mokslinius, iš esmės labai rizikingus ir pasižyminčius disciplinų neapibrėžtumu, tyrimus.
MVĮ instrumentas 1 fazė SME-1 1 MVĮ, įsteigta ES valstybėje narėje ar asocijuotoje šalyje 1 fazė – 50000 Eur fiksuota suma iki 6 1 fazė – MVĮ naujos idėjos mokslinės ar techninės galimybės ir komercinio potencialo nustatymas (koncepcijos įrodymas), kad galėtų parengti inovacijų projektą.
2 fazė SME-2 2 fazė – 70 % 12-24 2 fazė – vykdyti demonstravimo veiklas (tyrimams, prototipui, vystymosi studijoms, projektavimui, novatoriškų procesų bandymui, produktams ir paslaugoms, patvirtinimui, rezultatų patvirtinimui ir t. t.) ir pateikimą į rinką, skatinant įsitraukti galutinius naudojus arba potencialius klientus.
Skatinamieji prizai PRI 1 juridinis asmuo - - Apdovanojimai už pasiekimus ar paskatinimo prizai už iš anksto nustatyto tikslo pasiekimą.
Spartus inovacijų diegimas FTI ≤ 5 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse 100 % – pelno nesiekiančioms organizacijoms;
70 % – kitiems juridiniams asmenims
12-24 Paspartinti idėjų pateikimo rinkai procesą kuriant naujus produktus, procesus ar paslaugas arba iš esmės tobulinant jau sukurtus ar įdiegtus.
ERA-NET ERA-NET ≥ 3 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse 33 % 60 Skatinti valstybių narių bendradarbiavimą nacionalinių ar regioninių mokslinių tyrimų veiklose bei užtikrinti geresnį jų koordinavimą, apjungiant nacionalines ir regionines programas į vieną tinklą bei jas integruojant į jungtines atitinkamų mokslinių tyrimų programas, bendrai vystant ir įgyvendinant bendras veiklas.
Jungtinės programos EJP ≥ 5 nepriklausomi juridiniai asmenys, įsteigti ES valstybėse narėse ar asocijuotose šalyse 70 % - Remti nacionalines mokslinių tyrimų ir inovacijų programas, pritraukti ir koncentruoti nacionalinių išteklių potencialą Horizontas 2020 tikslams ir iššūkiams spręsti.
Ikiprekybiniai pirkimai PCP ≥ 3 nepriklausomi dalyviai iš 3 skirtingų valstybių narių ar asocijuotų valstybių, iš kurių bent 2 yra perkančiosios organizacijos (pirkėjų grupės) iš 2 skirtingų valstybių narių ar asocijuotų narių. 90 % 18-48 Skatinti ikiprekybinius pirkimus, kurių objektas yra mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugos, skirtos patenkinti viešuosius technologinius poreikius, kurių šiuo metu nėra galimybių patenkinti, kadangi rinkoje neegzistuoja tokie produktai ar paslaugos.
Inovatyvių sprendimų viešieji pirkimai PPI ≥ 3 nepriklausomi dalyviai iš 3 skirtingų valstybių narių ar asocijuotų valstybių, iš kurių bent 2 yra perkančiosios organizacijos (pirkėjų grupės) iš 2 skirtingų valstybių narių ar asocijuotų narių. 35 % 18-48 Skatinti perkančiąsias  organizacijas įsitraukti į iš esmės labai rizikingą veiklą ir būti masiniu būdu į prekybą dar netiekiamų inovatyvių prekių ar paslaugų pirmaisiais klientais

Gali būti taikomos papildomos sąlygos. Išsamesnės informacijos ieškokite darbo programoje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-04